top 2 cách để active win 8.1 pro, giúp bạn làm việc được nhiều hơn

  • admin February 29, 2020b1:
chọn một trong những key dưới đây
W8 Core: BN3D2-R7TKB-3YPBD-8DRP2-27GG4

W8 Core Single Language: 2WN2H-YGCQR-KFX6K-CD6TF-84YXQ

W8 Professional: NG4HW-VH26C-733KW-K6F98-J8CK4

W8 Professional N: XCVCF-2NXM9-723PB-MHCB7-2RYQQ

W8 Professional WMC: GNBB8-YVD74-QJHX6-27H4K-8QHDG

W8 Enterprise: 32JNW-9KQ84-P47T8-D8GGY-CWCK7

W8 Enterprise N: JMNMF-RHW7P-DMY6X-RF3DR-X2BQT

W8.1 Core: M9Q9P-WNJJT-6PXPY-DWX8H-6XWKK

W8.1 Core N: 7B9N3-D94CG-YTVHR-QBPX3-RJP64

W8.1 Core Single Language: BB6NG-PQ82V-VRDPW-8XVD2-V8P66

W8.1 Professional: GCRJD-8NW9H-F2CDX-CCM8D-9D6T9

W8.1 Professional N: HMCNV-VVBFX-7HMBH-CTY9B-B4FXY

W8.1 Professional WMC: 789NJ-TQK6T-6XTH8-J39CJ-J8D3P

W8.1 Enterprise: MHF9N-XY6XB-WVXMC-BTDCT-MKKG7

W8.1 Enterprise N: TT4HM-HN7YT-62K67-RGRQJ-JFFXW
…………………………………………………………………………………………………………………
các bạn nhấn vào cmd(admin)
gõ lệnh slmgr /ipk chọn key rồi nhấn ok
(vd: “slmgr /ipk GCRJD-8NW9H-F2CDX-CCM8D-9D6T9”)

gõ tiếp lệnh slmgr /skms kms8.msguides.com rồi nhấn ok
rồi gõ lệnh slmgr /ato rồi nhấn ok
…………………………………………………………………………………………………………………
b2:
nhấn chuột phải chọn new – text document
sao chép lệnh ở phần link sau đây

Nguồn:https://amataurtube.com/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *