Sa trực tràng: Cẩn thận nhầm thành bệnh trĩ | VTC

  • admin February 25, 2020Bệnh sa trực tràng và bệnh trĩ có nhiều biểu hiện giống nhau, nhưng thực tế lại khác xa nhau. Thông tin chi tiết sẽ được Bác sĩ phân tích trong chương trình.

* Nguồn: VTC1
* Website:
* Đăng ký VTCTube:
* Facebook:
* Xem thêm trên VTCNews:

Nguồn:https://amataurtube.com/

  • Rat hay thank chuong trinh.

    Mary Nguyen February 25, 2020 2:59 am Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *