[HELP ME] How to REPORT An IMPERSONATION Account on YOUTUBE ? Cách report tài khoản youtube mạo danhMy channel is being impersonated ! Please help me to REPORT that user account !
Kênh của mình bị mạo danh ! Các bạn làm ơn report giúp mình nhé !
FAKE USER ACCOUNT: Estoli:

THANK YOU VERY MUCH ! LOVE YOU ALL !
CẢM ƠN CÁC BẠN RẤT NHIỀU ! YÊU THƯƠNG !

Các bước thực hiện:

Step 1: Select the link/ chọn link :

Step 2: Follow the step in video/ Làm theo các bước có trong video

✔ Choose: 1. Impersonation / Mạo danh
✔ 2. This channel is impersonating a YouTube channel that I follow or am familiar with / Kênh này đang mạo danh kênh YouTube mà tôi theo dõi hoặc tôi quen thuộc

OR: My YouTube Channel is being impersonated / Kênh YouTube của tôi đang bị mạo danh

✔ THE CHANNEL THAT IS BEING IMPERSONATED / KÊNH ĐANG BỊ MẠO DANH

✔ THE USER YOU WANT TO REPORT / KÊNH CỦA NGƯỜI DÙNG BẠN MUỐN BÁO CÁO

✔ Select up to 5 videos / Chọn tối đa 5 video

✔ ADDITIONAL NOTES:
The channel is being impersonated by User account (Estoli). Please report it !

GHI CHÚ BỔ SUNG:
Kênh của tôi bị mạo danh bởi tài khoản (Estoli). Hãy xem xét và khóa tài khoản đó !

Step 4: Send/ Gửi

✔ See more:

BEST KISS AND COUPLE Playlist:
BACKGROUND MUSIC Playlist:

✔ Please DO NOT RE-UPLOAD and edit ! Không Re-upload dưới mọi hình thức !

Nguồn:https://amataurtube.com/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *