Cốt Tủy Người Tu Tịnh Độ (Giảng Chùa Hoằng Pháp) – Thích Phước Tiến MP3⏩ Đăng ký kênh ngay:
Thích Phước Tiến MP3 – Cốt Tủy Người Tu Tịnh Độ (Giảng Chùa Hoằng Pháp)
Bài pháp thoại do thầy Thích Phước Tiến thuyết giảng tại chùa Hoằng Pháp, thuộc tuyển tập những bài pháp thoại về Phật Học do thầy Thích Phước Tiến thuyết giảng.
Khi chúng ta học tu mà chúng ta nhớ quá nhiều kiến thức hoặc là được truyền trao quá nhiều kiến giải về pháp môn tu thì chúng ta sẽ rất khó vận dụng trong tu tập. Vì vậy thầy Thích Phước Tiến sẽ chia sẻ với chúng ta một vài điều nho nhỏ, để giúp chúng ta nhìn ra được cái nào là cái cốt tủy trong vô vàn kiến thức, kiến giải của chúng ta, nhằm vận dụng tu tập đạt được kết quả cao.
Mời quý vị cùng lắng nghe và chia sẽ những bài pháp thoại do thầy Thích Phước Tiến thuyết giảng.
————- —
Tổng hợp các bài thuyết pháp của Thầy Thích Phước Tiến:

► Website:

► Facebook:

► Google+:

► Twitter:

► Blog Phật Giáo:

Nguồn: https://amataurtube.com

Xem thêm bài viết khác: https://amataurtube.com/am-nhac

 • Các đạo hữu tu tinh đọ hẫy phát tâm đọc kinh✅
  🌾🌾 ↪ BÁT CHU TAM MUỘI ↩➕↪ NIỆM PHẬT BA LA MẬT↩🌾🌾
  Nầy Phật tử, cõi Diêm Phù Ðề nầy vốn lấy âm thanh làm thể. Do đó, nhiều chúng sanh có thể nương nơi âm thanh viên mãn mà chứng viên thông. Như vậy, danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật chính là âm thanh tối thắng, đưa chúng sanh thâm nhập Như Lai tạng diệu chân như tánh. Vì thật tướng của danh hiệu là vô tướng, không đọa vào nhân duyên, không lạc vào tự nhiên, chẳng hòa hợp, chẳng phi hòa hợp. Luôn vắng lặng, chu biến khắp mười phương. Tùy theo tín tâm, công năng tu tập mà phát huy diệu dụng. 
  Nầy Phật tử, danh hiệu Phật chính là Bồ Ðề tâm, vì là chủ tể các thiện pháp, và luôn luôn sanh ra tất cả Phật pháp. 
  Danh hiệu Phật chính là Bồ Ðề nguyện, vì là cửa ngõ xu hướng Vô Thượng Giác và luôn luôn dẫn dắt chúng sanh tới Nhất Thiết Chủng Trí. 
  Danh hiệu Phật như mặt trời, vì có uy lực phá trừ si ám, ban phát ánh sáng thiện căn cho nhân gian. 
  Danh hiệu Phật như kình ngư, vì có thể bơi lội tự tại trong đại dương khổ não, mà chẳng bị sóng dữ phiền não vùi chôn, cuốn lấp. 
  Danh hiệu Phật như giống chắc thật, vì có thể lưu xuất tất cả phước đức vô lậu. 
  Danh hiệu Phật như trận mưa lớn, vì khiến hạt giống Bồ Ðề nẩy nở, sanh sôi. 
  Danh hiệu Phật như ruộng tốt, vì có thể trưởng dưỡng hết thảy bạch tịnh pháp. 
  Danh hiệu Phật như nước cam lồ quý báu, vì có thể tẩy rửa mọi thứ phiền não dơ bẩn, khiến vọng tâm trở thành đài gương làu làu sáng sạch. 
  Danh hiệu Phật như ngọn lửa mạnh mẽ, vì có thể đốt tan rừng rậm kiến chấp. 
  Danh hiệu Phật như trận cuồng phong vô ngại khắp thế gian, vì nó cuốn phăng tất cả bụi mù tà kiến, hí luận, thiên kiến. 
  Danh hiệu Phật như tuệ nhãn xuyên thấu mọi pháp và thấy rõ khắp tất cả chướng ngại, hiểm trở. 
  Danh hiệu Phật như chiếc xe khổng lồ, vì có thể chuyển vận hết thảy Bồ Tát sơ phát tâm nhanh chóng tới Phật địa. 
  Danh hiệu Phật như căn nhà to rộng của Như Lai, vì khiến chúng sanh không còn sợ hãi, bất an. 
  Danh hiệu Phật như cung điện nguy nga tráng lệ, vì giúp chúng sanh tu tập và khai phát vô lượng tam muội. 
  Danh hiệu Phật là chỗ nương tựa chắc chắn cho tất cả Bồ Tát sơ phát tâm, vì luôn chứa nhóm và và lưu bố hết thảy Bồ Tát hạnh. 
  Danh hiệu Phật như từ mẫu, vì ấp ủ, che chở và sanh ra tất cả Bồ Tát, nuôi lớn căn lành cho hết thảy chúng sanh. 
  Danh hiệu Phật như kim cương bất hoại, lại có thể đập vỡ tất cả các pháp hữu lậu. 
  Danh hiệu Phật là vị thuốc A Già Ðà, vì có thể chữa được tất cả bịnh tật cho chúng sanh. 
  Danh hiệu Phật như liên hoa, vì không bao giờ bị nhiễm ô bởi những pháp thế gian. 
  Danh hiệu Phật như tượng vương hùng dũng, có thể chà đạp tất cả điên đảo tưởng ngang trái, hung hiểm. 
  Danh hiệu Phật như hạt châu Ma Ni, có thể dùng phát chẩn cho tất cả chúng sanh sanh nghèo khó phước đức và trí tuệ. 
  Danh hiệu Phật như thủy thanh châu, vì có thể lóng sạch tất cả dây trói sanh tử. 
  Danh hiệu Phật như ba mươi hai tướng tốt và tám mươi vẻ đẹp của ThếTôn Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Ðẳng Giác, do đó tất cả thế gian nên cúng dường, hân ngưỡng, tán thán… 
  Danh hiệu Phật như Pháp Thân bất tư nghị, vì luôn lưu xuất tất cả thân của chúng sanh. 
  Danh hiệu Phật như Báo Thân tư nghị, vì luôn sanh ra vô lượng vi trần thân trong tâm tưởng mọi chúng sanh. 
  Danh hiệu Phật như Hóa Thân Phật bất tư nghị, vì luôn hiện thân Phật ngay nơi thân và tâm của người xưng niệm danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật. 
  Danh hiệu Phật chính là Thật Báo Trang Nghiêm Tịnh Độ, vì hiển thị Báo thân viên mãn lưỡng túc của giác quả. 
  Danh hiệu Phật chính là Phàm Thánh Đồng Cư Tịnh Độ, vì dung nhiếp Hóa Thân tùy nguyện vãng sanh của chư vị thượng thiện nhân khắp mười phương thế giới. 
  Danh hiệu Phật chính là cõi Cực Lạc vì tự thân trang nghiêm và tự tâm trang nghiêm. 
  Danh hiệu Phật chính là ba đời mười phương chư Phật, vì A Di Đà tức là Pháp Giới Tạng Thân, có lực dụng thu nhiếp và hiện Pháp thân của ba đời mười phương chư Phật.

  《GIANG * TRỮ * NHUẬN》 July 1, 2020 5:58 pm Reply
 • Nam mô a di đa phật

  Phuong Pham July 1, 2020 5:58 pm Reply
 • NIỆM PHẬT KHÔNG PHẢI LÀ PHÁP MÔN XẢ TÂM

  Hỏi: Con nghe những người tu Tịnh Độ nói: “Niệm Phật cũng là phương pháp xả tâm”. Có phải như vậy không thưa Thầy? Những người tu Tịnh Độ dẫn chứng rằng: Khi đang giận, buồn, tức một điều gì đó thì cứ nhớ niệm Phật là cơn tức giận buồn lo sẽ biến mất. Những người tu Tịnh Độ còn cho biết: “Cứ niệm Phật mãi, niệm mãi” đến một ngày nào đó nó sẽ “vỡ ra” thì sẽ được tâm rỗng rang sáng suốt.

  Đáp: Niệm Phật là một phương pháp ức chế tâm, chứ không phải niệm Phật là phương pháp xả tâm, nhưng mọi người đã hiểu lầm ức chế và xả tâm. Chính ngay những vị Thầy dạy về pháp môn Tịnh Độ họ cũng chẳng biết pháp môn đó là pháp môn ức chế tâm huống là những tín đồ. Vậy ức chế tâm như thế nào? Và xả tâm như thế nào?

  □ Ức chế tâm có nghĩa là nén tâm, chịu đựng, ép buộc hay bắt buộc làm cho tâm không khởi niệm (vọng tưởng), v.v..

  Pháp ức chế tâm gồm có: Niệm Phật A Di Đà, niệm thần chú, biết vọng liền buông, chẳng niệm thiện niệm ác, chăn trâu, ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm, Lục Diệu Pháp Môn, Thiền Minh Sát Tuệ, tham thoại đầu, tham công án, v.v.. Tất cả những pháp tu trên đây đều là những pháp ức chế tâm. Người tu Tịnh Độ hiểu lầm nên cho ví dụ: Khi đang giận, buồn, tức một điều gì đó thì cứ nhớ niệm Phật là cơn tức giận buồn lo sẽ biến mất. Đó là cách thức ức chế tâm bằng câu niệm Phật mà người tu Tịnh Độ không biết cho rằng xả tâm. Tu theo Tịnh Độ dù tu một ngàn kiếp cũng chẳng bao giờ hết tham, sân, si chỉ vì ức chế tâm.

  □ Xả tâm có nghĩa là trước khi xả một niệm nào trong tâm phải có sự tư duy suy nghĩ cho thấu đáo nghĩa lý của niệm đó và còn phải biết áp dụng đức hạnh của giới luật vào niệm đó để chuyển hóa niệm. Sự chuyển hóa niệm gọi là xả tâm, cho nên đức Phật bảo:“Tri kiến ở đâu thì đức hạnh giới luật ở đó, đức hạnh giới luật làm thanh tịnh tri kiến, tri kiến làm thanh tịnh đức hạnh giới luật”. Lời dạy trên đây là cách thức xả tâm rất tuyệt vời của kinh sách Nguyên Thủy, còn toàn bộ kinh sách phát triển đều dạy ức chế tâm, nên chẳng cần tư duy theo niệm, chỉ cố ức chế tâm vượt qua những lúc tâm giận hờn phiền não mà thôi. Khi ức chế tâm thấy tâm sân không còn tưởng là xả tâm, vì vậy tâm sân không bao giờ hết.

  Nếu bảo rằng niệm Phật xả tâm phiền não được, thì niệm Phật cũng xả được các cảm thọ, như khi bị bệnh đau nhức nơi thân thì niệm Phật phải hết đau. Hết đau sao người niệm Phật lại đi bác sĩ nằm nhà thương nhiều như vậy?

  Các cảm thọ nơi thân là do bị bệnh đau nhức, đó là niệm thọ khổ của thân. Vậy niệm Phật có xả niệm thọ khổ của thân có không? Hay lại phải đi bác sĩ, vào bệnh viện như trên đã nói.

  Trong thân chúng ta có bốn chỗ để xả: 1- Thân; 2- Thọ; 3- Tâm; 4- Pháp. Nếu niệm Phật xả tâm được thì xả thân được; xả thân được thì xả thọ được; xả thọ được thì xả pháp được. Như vậy các bạn có làm được chưa? Nếu chưa làm được như vậy thì các bạn chỉ ức chế tâm mà thôi.

  Trên đời ai nói gì cũng được nhưng làm cho được thì không phải dễ, nhất là hiểu sai chữ nghĩa thì làm sao tu hành đúng được. Phải không các bạn?

  Từ xưa đến nay người ta đã hiểu sai Phật pháp nên chẳng có ai tu chứng làm chủ bốn sự đau khổ. Đến giờ này các Phật tử cũng còn hiểu sai là do các Thầy Tổ khéo léo bưng bít che đậy, hướng dẫn một cách sai lầm.

  Người ta không biết pháp môn Tịnh Độ là một pháp môn ảo tưởng nên bị các thầy lừa đảo như câu nói này: “Cứ niệm Phật mãi, niệm mãi đến một ngày nào đó nó sẽ “vỡ ra” thì sẽ được tâm rỗng rang sáng suốt”. Theo lời dạy này thật là mơ hồ trừu tượng thiếu thực tế, không khoa học.

  Tôi xin hỏi các bạn, các bạn cứ thành thật trả lời. Vậy “vỡ ra” là vỡ ra cái gì? Tâm rỗng rang sáng suốt để làm gì?

  Những danh từ “vỡ ra” và “tâm rỗng rang sáng suốt” là những danh từ của Thiền tông mà Tịnh Độ tông đã chịu ảnh hưởng rồi vay mượn, chứ Tịnh Độ tông có biết vỡ ra là vỡ ra cái gì không? như trên đã nói. Còn tâm rỗng rang là tâm như thế nào? Trong khi pháp môn Tịnh Độ dạy: “Thất nhựt nhất tâm bất loạn chuyên trì danh hiệu A Di Đà Phật”.Vậy thì làm sao mà rỗng rang được, thật là phi lý, bắt chước mà không hiểu nghĩa cũng giống như người mù rờ voi, cũng giống như người ăn bánh mà không biết mùi vị.

  Tu hành với mục đích là phải làm chủ bốn sự khổ đau của kiếp người: sanh, già, bệnh, chết, chứ tu hành đâu phải mục đích để tâm rỗng rang sáng suốt. Tâm rỗng rang sáng suốt để làm gì?

  Pháp môn Tịnh Độ là pháp môn ảo tưởng nên tu hành không làm chủ sanh, già, bệnh, chết, nên các Tổ Tịnh Độ chỉ còn biết cầu nguyện:

  “Cầu cho tôi chết biết ngày,

  Biết giờ, biết khắc, biết rày tánh linh

  Cầu cho bệnh khổ khỏi mình.

  Y như thiền định họ Bàng thuở xưa”

  Đây, các bạn có thấy những câu sám trên đây là một sự cầu nguyện và hy vọng, chứ không đủ niềm tin vào pháp niệm Phật của mình. Vậy mà bảo: “niệm mãi, niệm mãi nó sẽ “vỡ ra” thì sẽ được tâm rỗng rang sáng suốt”. Đó là bắt chước Thiền tông nói một cách mơ hồ không thực tế. Ngược lại, pháp môn Tứ Niệm Xứ của Phật giáo Nguyên Thủy rất thực tế đẩy lui các sự khổ đau trên bốn chỗ: thân, thọ, tâm, pháp: “Này các Tỳ kheo, ở đây này các Tỳ kheo, Tỳ kheo trú quán thân trên thân nhiệt tâm tỉnh giác chánh niệm, nhiếp phục tham ưu ở đời; trú quán thọ trên các thọ nhiệt tâm tỉnh giác chánh niệm, nhiếp phục tham ưu ở đời; trú quán tâm trên tâm nhiệt tâm tỉnh giác chánh niệm, nhiếp phục tham ưu ở đời; trú quán pháp trên các pháp nhiệt tâm tỉnh giác chánh niệm nhiếp phục tham ưu ở đời. Như vậy, này các Tỳ kheo là Tỳ kheo chánh niệm”.

  Đoạn kinh trên đây chứng tỏ đạo Phật có những phương pháp để khắc phục những sự khổ đau của đời người, chứ không phải cầu nguyện.

  So sánh giữa hai pháp môn Tịnh Độ và Tứ Niệm Xứ chúng ta thấy pháp môn niệm Phật của kinh sách phát triển giống như một người mù dẫn một số người mù đi thật là nguy hiểm, tốn công sức, tốn của cải tài sản một cách vô ích. Chỉ sống trong ảo tưởng, mộng mơ, làm gì có sự làm chủ sự sống chết và chấm dứt luân hồi.

  Tóm lại, pháp môn Tịnh Độ là một pháp môn tưởng, pháp môn dạy mê tín, pháp môn lừa đảo.

  https://thuvienthaythonglac.net/files/01-sach-thay/sxb/17-NPTCB/(SXB-17020)-PhatTuCanBiet-T02.pdf

  Phong Phong July 1, 2020 5:58 pm Reply
 • Nam mô a di Đà phật.

  minh vu July 1, 2020 5:58 pm Reply
 • Bước vào Đạo giẩm lên sinh tử.
  Giác nguồn Tâm ra khỏi bờ mê
  Lời Phật dạy từ ngàn xưa còn mãi.
  Vì Đạo cả đời này và mãi mãi.
  Độ chính mình độ cả thảy chúng sanh

  minhduc vt July 1, 2020 5:58 pm Reply
 • Nam mô bổn sư thích ca mâu ni PHật con xin thành kính tri ân thầy .

  Linh Trinh Vũ July 1, 2020 5:58 pm Reply
 • Thua thay con xin hỏi thầy có phật adida và có phật thich ca Vậy phật thích ca có sau tai sao phật thích ca ko theo đường lồi và cách thức tu tập của phật adidda mà phải khổ hạnh tìm ra p p tu tập Trong 49 năm vắt kiện sức lực tim ra chân lý giải thoát .để bay giờ chung ta cứ y án phụng hành Xin thầy giải thích cho con đc hiểu

  Vân Nguyễn Bích July 1, 2020 5:58 pm Reply
 • Con rat thich thay giang.con xin lay thay 3lay.nam mo bon su thich ca mau ni phat

  Diệu Mỹ July 1, 2020 5:58 pm Reply
 • Nam Mo A Di Da Phat

  cccbbaanhung abcc hay tuyet July 1, 2020 5:58 pm Reply
 • Adidaphat

  Dmmdn Dmen July 1, 2020 5:58 pm Reply
 • Đức Phật Thích Ca không bao giờ nói dối, nhưng kinh A Di Đà chưa chắc là do Phật Thích Ca thuyết. Nhiều nhà nghiên cứu Phật học đã khẳng định như vậy. Do đó lập luận của thầy thiếu cơ sở chính xác

  Yen Dao July 1, 2020 5:58 pm Reply
 • Nam mô a di đà Phật .. con xin cui đầu đảnh lễ thầy giăng thuyết cũa thầy quá hay . cũng xưng là tiến sĩ Phật học .. mà nhật từ và thông lạc lại giăng kinh không có cỡi tây phương . không có địa ngục .. sở dĩ con không gọi nhật từ và thông lac có họ Thích vì 2 yêu nghiệt này không nên mang họ Thich Nam mô a di đà Phật

  Bazan Studio July 1, 2020 5:58 pm Reply
 • A di đà phật hay qúa thầy ơi con cám ơn thây

  Kiên ĐàoMạnh July 1, 2020 5:58 pm Reply
 • Nam Mô A Di Đà Phật

  Lưu Đức Thắng July 1, 2020 5:58 pm Reply
 • con nguyen dem cong duc nay hoi huong trang nghem ve noi tinh do .de con dc tai sinh vao coi ay

  le hoang bao dai July 1, 2020 5:58 pm Reply
 • Nam mo a di da phat.con duoc duyen lanh nghe bai cua thay hay qua.chuc thay suc khoe de hoang truyen giao phap de moi nguoi duoc nghe.

  Leviet Thanh July 1, 2020 5:58 pm Reply
 • Nam Mo A Di Da Phat, con nguyen cau hong an tam bao gia ho cho thay luon luon manh khoe de thay thuong xuyen ban bo cho hang phat tu tai gia chung con nhung bai phap thoai de chung con vung buoc tren con duong giac ngo, giai thoat.

  Hue Doan July 1, 2020 5:58 pm Reply
 • Nam mô A Di Đà Phật!

  Nguyen Khanh July 1, 2020 5:58 pm Reply
 • adidaphat

  Thuc Ha July 1, 2020 5:58 pm Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *