ស្គីនគ្រាប់បែកថ្មី | Epic Game Rules of Survival Khmer – Funny Strategy Battle Onlineស្គីនគ្រាប់បែកថ្មី | Epic Game Rules of Survival Khmer – Funny Strategy Battle Online

Hi, this is BroBattle, My channel is BroBattle Game. Before, they call me Battle with the word Bong in front, Bong in Khmer means Brother so I decided to name my channel BroBattle with Game behind then BroBattle Game. Haha. You can call me BroBattle, Yeah it’s my nickname as you guys known me by watching my video so just call me BroBattle and remember my channel is BroBattle Game not only BroBattle, BroBattle is just my nickname not my real name and my real name is not BroBattle, BroBattle is just my nickname. Haha.

I like playing strategy, funny, adventure games. It’s fun. Strategy games make you more active so you think about new strategy to beat the game and also learn new strategy from other. Sometimes you feel kind of lazy and strategy games will wake you up like drinking coffee. Haha. When you play online game that you can play with online player (multiplayer) you can communicate with them and when you play online with online player like that, some funny action will happen and make you feel fun and relax. When you play online with online player like that, you need to concentrate and think of the best strategy to win and sometimes troll another online player or group of online player that play in that funny strategy online game.

This is Rules of Survival PC Server. I like to play Rules of Survival because it is a fun strategy online game. In the morning I play Rules of Survival, in the afternoon I play Rules of Survival, in the evening I play Rules of Survival, at night I play Rules of Survival because Rules of Survival is my favorite survival game. My brothers play Rules of Survival, my sisters play Rules of Survival, my cousins play Rules of Survival, my daughters play Rules of Survival, my sons play Rules of Survival, my friends play Rules of Survival, my wives play Rules of Survival because Rules of Survival is their favorite survival game.

Related tag: Khmer, Cambodia, Game, Khmer Gamer, Khmer Gaming, Cambodia Gamer, Cambodia Gaming, funny, strategy, online game, comedy, troll, music, vlog, prank, BroBattle Game.

Music by Chuki Beats

Music by @ikson

– Spotify:
– Soundcloud:

Music by INOSSI:

Vlog
Troll
Prank
Music
Game
Funny
Khmer
Strategy
Cambodia
Khmer Gamer
Khmer Gaming
BroBattle Game

Nguồn: https://amataurtube.com

Xem thêm bài viết khác: https://amataurtube.com/tin-hot

 • you move like noob. .haha funny

  ren akiyama May 21, 2020 8:46 am Reply
 • សុំdi មកបង

  Mr. Nang Official May 21, 2020 8:46 am Reply
 • ខ្ញុំចូលចិត្តបងប្រុស

  Pheareak Nhean May 21, 2020 8:46 am Reply
 • Bro ធ្វើវីដេអូវគ្គHeroអោយខ្ញុំមួយមើល😁

  Mrr Rothana May 21, 2020 8:46 am Reply
 • សួរស្ដីអាយដល

  Satya Nano May 21, 2020 8:46 am Reply
 • ញុមចង់អោយបងសាកលេង free fiire 😢🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏

  Jjnak Jjnak May 21, 2020 8:46 am Reply
 • 😄😄😍😍😍😍

  Ko Ma May 21, 2020 8:46 am Reply
 • បាត់យូរមេះប្រូ?

  Sophorn Sam May 21, 2020 8:46 am Reply
 • ប្រូ!…….គប់គ្រាប់បែកខុសបច្ចេកទេស😂😂

  SOMBATH CHI May 21, 2020 8:46 am Reply
 • លេងQBZទៅbro

  Penh TRB May 21, 2020 8:46 am Reply
 • broញុមចងអោយលេងQBZបានអត់bro 🙏🙏🙏🙏🙏

  Bro Penh TRB May 21, 2020 8:46 am Reply
 • BroGK

  Oun Da May 21, 2020 8:46 am Reply
 • គ្រាប់បែកឡូយមែនផ្ទុះងាប់ខ្លួនឯង😂😂។ខ្ញុំចង់អោយបងផុសវីដេអូររាល់ថ្ងៃទោះឈ្នេះរឺចាញ់ក៊៏ដោយ

  Pitu K S C May 21, 2020 8:46 am Reply
 • I like your voice intro it so funny hasha !!

  Sopor May 21, 2020 8:46 am Reply
 • គ្រាប់បែកសម្លាប់ម្ចាស់ខ្លួងឯង

  Tii Tii May 21, 2020 8:46 am Reply
 • បងលេងជាមួយPaPaផ្លោកបានអត់

  chivorn phoung May 21, 2020 8:46 am Reply
 • ប្រូសុំសួរមួយ អាលើកមុនliveមិចមើលអត់កើតចឹង?

  Devit S R May 21, 2020 8:46 am Reply
 • បងលេងminecraft

  Chea Sopnae May 21, 2020 8:46 am Reply
 • Jam lerng yu bro

  Dii Tamö May 21, 2020 8:46 am Reply
 • ស្រលាញ់ការនិយាយប្រូណាស់ ស្តាប់ហើយចង់តែសើច

  Mony Chanrosa May 21, 2020 8:46 am Reply
 • ប្រូញុមខានមេីលប្រូឯងយូរហេីយ

  Tyប្រុសហួយ TyDara May 21, 2020 8:46 am Reply
 • ខប់ៗ

  សុ ផល May 21, 2020 8:46 am Reply
 • Loy Nas

  Mr Cheng Official [ចេងអូហ្វីសស៉ល] May 21, 2020 8:46 am Reply
 • l LOVE BRO

  bro kh May 21, 2020 8:46 am Reply
 • កាលណាបងទិញសេះជិះ

  bong somnag May 21, 2020 8:46 am Reply
 • WRO Bong

  sok pha May 21, 2020 8:46 am Reply
 • 🥰🤗🤗

  # Pro # Lang May 21, 2020 8:46 am Reply
 • សេីចទៀត

  I Miss You Kh May 21, 2020 8:46 am Reply
 • idol

  SOKNY SaLo KH May 21, 2020 8:46 am Reply
 • ❤️❤️❤️❤️❤️

  Pi Sey May 21, 2020 8:46 am Reply
 • 3:03 Lol

  Focus All May 21, 2020 8:46 am Reply
 • bro អី​ឡូវ​និយាយ​ច្រើន​ណាស់​😌😔👿

  EIGHTY THREE May 21, 2020 8:46 am Reply
 • បងហើយអត់លេងPUBGទេអី

  Keo Lonm May 21, 2020 8:46 am Reply
 • Wro bro

  Līī Oun Phea May 21, 2020 8:46 am Reply
 • 3:10
  Bro pkea kob krobbek pek😂

  Livin gaming May 21, 2020 8:46 am Reply
 • ស្រួជាងស្នប់5គ្រាប់

  Chem Lykung May 21, 2020 8:46 am Reply
 • តើbroចេញវីដេអូរាល់ថ្ងៃបានអត់

  dsafgh sffhuj May 21, 2020 8:46 am Reply
 • បាញ់ខ្លាំងប្រូ

  GOGO PLAY ABOK May 21, 2020 8:46 am Reply
 • ជូនពរបងកុំអោយមានជំងឺផ្សេងៗនឹងបានមេីលវីដេអូជារៀងរាល់ថ្ងៃ

  VIP Pro May 21, 2020 8:46 am Reply
 • 🤣🤣👍

  ណាត់ សុិន May 21, 2020 8:46 am Reply
 • Play M4A1 bro

  Rith Sin May 21, 2020 8:46 am Reply
 • Why yesterday ot mean video jg 😿😤😤

  Ly GPS May 21, 2020 8:46 am Reply
 • គ្រាប់បែកប្រល័យម្ចាស់ 😅

  Bro Be May 21, 2020 8:46 am Reply
 • Hello

  Bro MC Gaming May 21, 2020 8:46 am Reply
 • បងលេងwroទៅ

  Gaming RSmey May 21, 2020 8:46 am Reply
 • Idol

  Lim Chhinlong May 21, 2020 8:46 am Reply
 • jg lg 1 bro de

  Bro BS May 21, 2020 8:46 am Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *